Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nextgeneration-kids.nl, gedeponeerd handelsnaam van J.J.H. Dusseljee-Boerman, gecertificeerd Hypnotherapeut, EFT-Coach, MatriX-Professional en Havening Practitioner, handelend als zelfstandig gevestigd hypnotherapeut, coach, Kindercoach en Hypnotherapie Opleider.

Cliënt: de persoon die een Nextgeneration-kids product afneemt, welke zijn Masterclass Kinderhypnose, Opleiding Kinderhypnose en Workshop Systemisch Kijken.

Opledidingen: alle diensten die Nextgeneration-kids.nl aanbiedt: Masterclass Kinderhypnose, Opleiding Kinderhypnose, Workshop;

Opleidingslocatie: de opleidingslocatie is wisselend en wordt aan cursisten tijdig medegedeeld;

Algemene Voorwaarden

Artikel 2: Algemeen

Nextgeneration-kids.nl leidt mensen op die middels Hypnotherapie problemen bij kinderen en kind-gerelateerde problemen willen leren oplossen.

Artikel 3: Basis

Opleidingen van Nextgeneration-kids.nl zijn bedoeld voor eenieder die beroepsmatig met kinderen werkt zoals kindercoaches, jeugdwerkers, maatschappelijk werkers, (kinder)artsen, pedagogen en (kinder)psychologen.

Artikel 4: Verzamelde persoonsgegevens

Privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om gegevens van cliënten te beschermen. Om diensten te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan cliënt te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van cliënt nodig. Nextgeneration-kids.nl verwerkt deze persoonsgegevens omdat gebruikgemaakt wordt van onze diensten en/of omdat deze door cliënt aan ons worden verstrekt. Dat geldt ook voor audio- en video opnamen van opleidingsdagen.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen en factureren van onze diensten,
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven; mits cliënt daarvoor is aangemeld,
 • De afhandeling van de bestelling(en) en het informeren over het verloop daarvan,
 • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen cliënt en Nextgeneration-kids.nl te kunnen uitvoeren; en om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht,
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren,
 • De verstrekking van informatie of aanbiedingen.

Indien cliënt dit wenst kunnen alle relevante gegevens die Nextgeneration-kids.nl noteert en opslaat in het cliënt dossier-programma en het afsprakensysteem dat gebruikt wordt door Nextgeneration-kids.nl worden opgevraagd en daar inzicht in worden verkregen. Info hierover kan cliënt te allen tijde bij Nextgeneration-kids.nl opvragen. Er is geen toegankelijkheid van anderen en ook heeft cliënt in de dossiers van anderen geen toegang;

De gegevens zijn via de beveiligde digitale online software alleen inzichtelijk voor Nextgeneration-kids.nl. De software waar Nextgeneration-kids.nl mee werkt voldoen aan de wettelijk privacy eisen en is in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Audio en of video opnamen zijn voor de kwaliteit van de opleidingen en kunnen ter ondersteuning van vervolgopleidingen, -masterclasses en -workshops worden gebruikt.

Algemene Voorwaarden

Artikel 5: Annulering

Indien de cliënt verhinderd is op opleidingsdagen aanwezig te zijn, dient zij/hij Nextgeneration-kids.nl hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Wij voeren een genereus annuleringsbeleid. Waar mogelijk bieden wij cliënten de gekozen opleiding op een later tijdstip te volgen. Indien ook dit niet mogelijk is krijgen cliënten hun geld terug. Eenmaal afgenomen diensten vormen hierop een uitzondering.

Artikel 6 Tariefstelling

Voor iedere opleiding worden op nextgeneration-kids.nl de Tarieven bekend gemaakt. Aanmelding geschiedt eveneens op de website waardoor cliënten voor betaling over prijzen zijn geïnformeerd. Afhankelijk van de opleiding kan het verschuldigde bedrag in zijn geheel of in termijnen worden betaald.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

Nextgeneration-kids.nl behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, therapeutische geluidsopnames, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken. Zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Nextgeneration-kids.nl noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Nextgeneration-kids.nl zijn verstrekt.

Artikel 8: Betaling

Betaling aan Nextgeneration-kids.nl dient bij inschrijving elektronisch plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient bij betaling in termijnen de op de factuur vermelde betalingstermijn in acht te nemen. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Nextgeneration-kids.nl gerechtigd het factuurbedrag met € 15,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Nextgeneration-kids.nl gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Algemene Voorwaarden

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Nextgeneration-kids.nl heeft het recht om overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien, door omstandigheden welke buiten onze invloedssfeer liggen of waarvan wij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte waren of konden zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd zijn, onze verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Het opleidingen van Nextgeneration-kids.nl zijn naar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Nextgeneration-kids.nl sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Nextgeneration-kids.nl verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Nextgeneration-kids.nl. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Nextgeneration-kids.nl verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Nextgeneration-kids.nl nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Nextgeneration-kids.nl om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Nextgeneration-kids.nl te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste €100. Nextgeneration-kids.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Algemene Voorwaarden

Bij aanvaarden van advies en begeleiding van Nextgeneration-kids.nl heeft cliënt kennisgenomen van deze algemene voorwaarden en is cliënt er van op de hoogte:

 • dat wij van Nextgeneration-kids.nl geen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener zijn en in de praktijk dus geen medisch zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverleners en tevens
 • dat cliënt op de hoogte is dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines.
 • dat de opleidingen van Nextgeneration-kids.nl geen vervanging zijn van de opleidingen van een arts en/of medisch specialist.
 • dat cliënt geïnformeerd is dat de opleidingen van Nextgeneration-kids.nl nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of medisch specialist van cliënt.
 • dat cliënt heeft begrepen dat de diensten van Nextgeneration-kids.nl door cliënt op vrijwillige basis worden aanvaard, zonder garanties.
 • cliënt duidelijk door Nextgeneration-kids.nl is geïnformeerd dat cliënt niet stopt met haar/zijn eventuele medische behandeling (en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten.
 • dat cliënt begrijpt dat coaching en hypnotherapie geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.
 • dat cliënt haar eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen verantwoordelijkheid zal voortzetten of laten en cliënt begrijpt dat Nextgeneration-kids.nl geen advies kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen.

Algemene Voorwaarden

Artikel 10 Privacy en cookie beleid website

passief verstrekte informatie

Wanneer u een internetsite bezoekt, zijn bepaalde gegevens van u, zichtbaar voor beheerders van deze website. Dit geldt ook voor Nextgeneration-kids.nl. Voorbeelden van deze gegevens zijn: het IP-nummer van uw computer, het type besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de ‘weg’ die u aflegt binnen de website. Deze gegevens identificeren dus de ‘machine’ en niet de persoon, en worden uitsluitend gebruikt om te zien welke pagina’s populair zijn en om de kwaliteit en de toegankelijkheid van Nextgeneration-kids.nl te verbeteren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website, door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Nagenoeg elke website maakt gebruik van cookies. Wanneer u Nextgeneration-kids.nl .nl bezoekt, zullen zowel Nextgeneration-kids.nl als andere partijen cookies plaatsen. Cookies zorgen ervoor, dat de navigatie door de website eenvoudig en probleemloos verloopt. Ook zorgen ze ervoor, dat u niet elke keer opnieuw dezelfde informatie ontvangt of hoeft in te vullen. Ze maken het surfen dus eenvoudiger. De cookies die Nextgeneration-kids.nl gebruikt, zijn functioneel en statistisch van aard. Ze onthouden bijvoorbeeld wat er in uw winkelmandje zit, welk product u als laatste hebt bekeken en/of welke pagina’s u hebt bezocht. Via de cookies van andere (social media) partijen, zoals Facebook, kunt u de producten van Nextgeneration-kids.nl ‘liken’. De cookies die Nextgeneration-kids.nl inzet, worden niet gebruikt om personen te identificeren en worden niet voor privacy schendende doeleinden gebruikt.

Google Diensten.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst en de “ads”-dienst. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om gerichte advertenties te plaatsen op Google-producten die u gebruikt. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

Indien u desondanks geen prijs op stelt op het gebruik van cookies, kunt u de ontvangst blokkeren in de toolbar van uw eigen browser. U kunt u ook afmelden voor het gebruik van Google-cookies door Instellingen voor advertenties van Google te bezoeken. U kunt zich ook afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan of het gebruik van apparaat-ID’s kunnen wijzigen in instellingen van hun apparaat.

Let op; indien u cookies weigert of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van Nextgeneration-kids.nl gebruik maken.

Wijzigingen en vragen

Nextgeneration-kids.nl behoudt zich het recht voor, ons privacy- en cookie-beleid van tijd tot tijd aan te passen. Wij raden u aan om deze reden hier van tijd tot tijd terug te komen. Heeft u vragen over ons privacy- en cookie-statement? Neemt u dan contact met ons op.

Algemene Voorwaarden

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Nextgeneration-kids.nl is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Contactgegevens

Nextgeneration-kids.nl
Kieftsbeeklaan 1
7607 TA Almelo

E-mail: info@Nextgeneration-kids.nl
Telefoon: 06 21 81 47 42

>